Fahrplan für Chartorijsk in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 Sarni 20:10 - Klesov 20:41 - Tomashgorod 21:00 - Myrhorod 08:50 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 Kowel 00:13 - Turijsk 00:46 - Chervonohrad 02:32 - Sosnovka 02:54 - Lviv 04:21
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 - Rafalowka 19:16 - Antonovka(UA)2 19:38 - Sarni 20:10 - Klesov 20:41 - Tomashgorod 21:00 - Rokitno-Volinskoe 21:18 - Ostki 21:36 - Olevsk 22:00 - Belokorowitschi 22:41 - Korosten 23:34 - Zhytomyr 01:28 - Fastiv 1 03:29 - Kyiv-Pas 04:25 - Darnicsa 05:07 - Borispol 05:25 - Lubny 07:26 - Romodan 08:01 - Myrhorod 08:50 - Poltava-Kyiv 11:04 - Kharkiv-Pas 13:49 - Isjum 16:17 - Slawjanogorsk 16:44 - Lyman 17:21 - Sewersk 17:47 - Sol 18:08 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 - Povursk 23:43 - Kowel 00:13 - Turijsk 00:46 - Volodymyr-Vol 01:17 - Ivanichi 01:49 - Sokal 02:19 - Chervonohrad 02:32 - Sosnovka 02:54 - Pidzamche 04:06 - Lviv 04:21
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 Lubny 07:26 - Romodan 08:01 - Poltava-Kyiv 11:04 - Lyman 17:21 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 Povursk 23:43 - Kowel 00:13 - Volodymyr-Vol 01:17 - Sosnovka 02:54 - Lviv 04:21
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 Lubny 07:26 - Romodan 08:01 - Lyman 17:21 - Sol 18:08 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 Povursk 23:43 - Kowel 00:13 - Sokal 02:19 - Sosnovka 02:54 - Lviv 04:21
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 Klesov 20:41 - Ostki 21:36 - Fastiv 1 03:29 - Slawjanogorsk 16:44 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 Povursk 23:43 - Ivanichi 01:49 - Sokal 02:19 - Chervonohrad 02:32 - Lviv 04:21
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 Fastiv 1 03:29 - Kyiv-Pas 04:25 - Darnicsa 05:07 - Isjum 16:17 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 Sokal 02:19 - Chervonohrad 02:32 - Sosnovka 02:54 - Pidzamche 04:06 - Lviv 04:21
19:02
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:02 - Kuznecovsk 19:07 Ostki 21:36 - Darnicsa 05:07 - Isjum 16:17 - Sewersk 17:47 - Bachmut(UA) 18:30
23:00
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:00 - Manewitschi 23:19 Povursk 23:43 - Kowel 00:13 - Sokal 02:19 - Pidzamche 04:06 - Lviv 04:21