Fahrplan für Dovbishe in Kilky

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Chernorudka 07:16 - Brovki 07:30 - Popelnja 07:46 - Kojanka 08:03 - Fastiv 1 08:22 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 - Rachki 05:40 - Demchin 05:45 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 - Ivankovcsi 06:12 - Glukhovcsi 06:20 - Kaolinovaya 06:24 - Kasatin 2 06:30 - Zaliznichnoe 06:33 - Kazatin 1 06:42 - Chernorudka 07:16 - Brovki 07:30 - Popelnja 07:46 - Kojanka 08:03 - Fastiv 1 08:22 - Vasilkov 1 08:58 - Boyarka 09:12 - Vyshneve 09:22 - Kiev-Volinskij 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Kaolinovaya 06:24 - Kazatin 1 06:42 - Kojanka 08:03 - Fastiv 1 08:22 - Vyshneve 09:22 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Rachki 05:40 - Rajki 05:55 - Glukhovcsi 06:20 - Chernorudka 07:16 - Brovki 07:30 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Rachki 05:40 - Demchin 05:45 - Miroslavka 05:50 - Berdychiv 06:05 - Ivankovcsi 06:12 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Rachki 05:40 - Demchin 05:45 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Rachki 05:40 - Kaolinovaya 06:24 - Kazatin 1 06:42 - Popelnja 07:46 - Fastiv 1 08:22 - Vasilkov 1 08:58 - Boyarka 09:12 - Vyshneve 09:22 - Kiev-Volinskij 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Miroslavka 05:50 - Kazatin 1 06:42 - Chernorudka 07:16 - Kojanka 08:03 - Vyshneve 09:22 - Kiev-Volinskij 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Rachki 05:40 - Demchin 05:45 - Miroslavka 05:50 - Brovki 07:30 - Kojanka 08:03 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 Demchin 05:45 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 - Ivankovcsi 06:12 - Vasilkov 1 08:58 - Kyiv-Pas 09:42
05:15
870KJ
Kyiv-Pas
Dovbishe 05:15 - Tschudnow-Wolinskij 05:21 - Vakulenchuk 05:29 - Mikhajlenki 05:34 - Rachki 05:40 - Demchin 05:45 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 - Ivankovcsi 06:12 - Glukhovcsi 06:20 - Kaolinovaya 06:24 - Kasatin 2 06:30 - Zaliznichnoe 06:33 - Kazatin 1 06:42 - Chernorudka 07:16 - Brovki 07:30 - Popelnja 07:46 - Kojanka 08:03 - Fastiv 1 08:22 - Vasilkov 1 08:58 - Boyarka 09:12 - Vyshneve 09:22 - Kiev-Volinskij 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42