Fahrplan für Gomel in Homieĺ

In Google Maps anzeigen
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
03:09
D 86BJ
Kyiv-Pas
Gomel 03:09 - Terjukha 03:45 - Kyiv-Pas 07:52
04:48
D 86KJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 04:48 - Jlobin 05:52 Krasnj Bereg 06:18 - Bobrujsk Gl. 06:50 - Osipowichi 1 07:24 - Pukhovichi 07:54 - Minsk-Passajirskii 08:38
09:06
D 94SH
Minsk-Passajirskii
Gomel 09:06 - Jlobin 10:19 - Bobrujsk Gl. 11:24 - Osipowichi 1 12:07 - Pukhovichi 12:46 - Minsk-Passajirskii 13:37
13:00
302SJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 13:00 - Buda Koschelewskaja 13:40 - Jlobin 14:12 - Krasnj Bereg 14:39 - Bobrujsk Gl. 15:18 - Osipowichi 1 15:57 - Pukhovichi 16:42 - Minsk-Passajirskii 17:37
03:09
D 86BJ
Kyiv-Pas
Gomel 03:09 - Terjukha 03:45 - Kyiv-Pas 07:52
04:21
669BJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 04:21 - Rechicsa 05:16 - Wasilewitschi 05:56 - Kalinkowichi 06:31 Svetlogorsk-Na-Berezin 07:53 - Jlobin 08:31 - Bobrujsk Gl. 09:40 - Osipowichi 1 10:19 - Pukhovichi 10:57 - Minsk-Passajirskii 11:50
04:21
669BJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 04:21 - Rechicsa 05:16 - Wasilewitschi 05:56 - Kalinkowichi 06:31 Svetlogorsk-Na-Berezin 07:53 - Jlobin 08:31 - Bobrujsk Gl. 09:40 - Osipowichi 1 10:19 - Pukhovichi 11:08 - Minsk-Passajirskii 11:53
04:48
D 86KJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 04:48 - Jlobin 05:52 Krasnj Bereg 06:18 - Bobrujsk Gl. 06:50 - Osipowichi 1 07:24 - Pukhovichi 07:54 - Minsk-Passajirskii 08:38
06:20
719BJ
Mogilew 1
Gomel 06:20 - Buda Koschelewskaja 06:54 - Jlobin 07:19 - Rogatschew 07:42 - Toshicsa 08:00 - Bichow 08:19 - Mogilev 2 08:53 - Mogilew 1 09:02
06:30
647BJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 06:30 - Buda Koschelewskaja 07:07 - Jlobin 07:36 - Krasnj Bereg 08:15 - Bobrujsk Gl. 08:55 - Osipowichi 1 09:31 - Pukhovichi 10:03 - Minsk-Passajirskii 10:57
06:30
647BJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 06:30 - Buda Koschelewskaja 07:07 - Jlobin 07:36 - Krasnj Bereg 08:15 - Bobrujsk Gl. 08:55 - Osipowichi 1 09:31 - Pukhovichi 10:17 - Minsk-Passajirskii 11:02
07:00
707BJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 07:00 - Minsk-Passajirskii 09:50
08:15
675FJ
Brest Central
Gomel 08:15 - Rechicsa 09:13 - Wasilewitschi 09:45 - Kalinkowichi 10:19 Mulyarovka 11:02 - Jitkovichi 11:35 - Lakhva 12:34 - Pinsk 14:01 - Yanov-polesskij 14:38 - Brest Central 16:50
08:21
846BJ
Schtschors
Gomel 08:21 - Novobelick 08:32 - Terechowka 09:16 - Dereviny 09:09 Lukoshko 09:16 - Khorobychi 09:35 - Kuznichi 10:20 - Juravok 10:46 - Kamka 10:56 - Schtschors 11:18
09:06
D 94SH
Minsk-Passajirskii
Gomel 09:06 - Jlobin 10:19 - Bobrujsk Gl. 11:24 - Osipowichi 1 12:07 - Pukhovichi 12:46 - Minsk-Passajirskii 13:37
09:34
842BJ
Nowosibkow
Gomel 09:34 - Novobelick 09:42 - Dobrusch 10:03 - Zlynka 10:36 - Nowosibkow 11:07
12:50
D 100FJ
Zaporizhzhia 1
Gomel 12:50 - Terechowka 13:29 Gorodnja 14:33 - Schtschors 15:07 - Bohodukhiv 22:55 - Lozova 02:35 - Zaporizhzhia 1 05:18
13:00
D 149SJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 13:00 - Buda Koschelewskaja 13:40 Jlobin 14:12 - Krasnj Bereg 14:39 - Bobrujsk Gl. 15:18 - Pukhovichi 16:42 - Minsk-Passajirskii 17:37
13:00
302SJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 13:00 - Buda Koschelewskaja 13:40 - Jlobin 14:12 - Krasnj Bereg 14:39 - Bobrujsk Gl. 15:18 - Osipowichi 1 15:57 - Pukhovichi 16:42 - Minsk-Passajirskii 17:37
13:00
389SJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 13:00 - Buda Koschelewskaja 13:40 - Jlobin 14:12 - Krasnj Bereg 14:39 - Bobrujsk Gl. 15:18 - Osipowichi 1 15:57 - Pukhovichi 16:42 - Minsk-Passajirskii 17:37
13:00
389SJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 13:00 - Buda Koschelewskaja 13:40 - Jlobin 14:12 - Krasnj Bereg 14:39 - Bobrujsk Gl. 15:18 - Osipowichi 1 15:57 - Pukhovichi 16:50 - Minsk-Passajirskii 17:37
14:17
631BJ
Grodno
Gomel 14:17 - Rechicsa 15:14 - Wasilewitschi 15:56 - Kalinkowichi 16:31 Svetlogorsk-Na-Berezin 18:09 - Osipowichi 1 21:30 - Stolbzi 00:28 - Gorodeja 00:50 - Skidel 05:50 - Grodno 06:32
14:27
695BJ
Mogilew 1
Gomel 14:27 - Jlobin 15:23 - Rogatschew 15:47 - Bichow 16:22 - Mogilew 1 17:04
15:10
709BJ
Minsk-Passajirskii
Gomel 15:10 - Jlobin 16:01 - Bobrujsk Gl. 16:41 - Osipowichi 1 17:05 - Minsk-Passajirskii 18:09